- - - By CrazyStat - - -
Twirlteam Surprise

Disclaimer voor twirlteam-surprise.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van twirlteam-surprise.nl zoals deze beschikbaar is gesteld door Twirlteam Surprise. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Algemeen

Twirlteam Surprise, hierna te noemen de vereniging, verleent u hierbij toegang tot twirlteam-surprise.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de vereniging en derden zijn aangeleverd. De vereniging behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de vereniging.

Fair use

Normaal gebruik van het publieke deel van twirlteam-surprise.nl is een ieder toegestaan. Hierbij hanteren wij het zogenaamde fair use principe toegepast op het gebruik van websites. Gebruik van twirlteam-surprise.nl is alleen via een interactieve webbrowser toegestaan.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op twirlteam-surprise.nl is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op twirlteam-surprise.nl alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de vereniging is het niet toegestaan tekst, foto- en videomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de vereniging.

Geen garantie op juistheid

De vereniging streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De op twirlteam-surprise.nl aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen, verwijderd of opnieuw geplaatst worden zonder voorafgaande mededeling van de vereniging.

De inhoud van twirlteam-surprise.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. De vereniging doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op twirlteam-surprise.nl. De vereniging oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. De vereniging zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de vereniging te mogen claimen of te veronderstellen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de vereniging en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de vereniging, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. U vindt de meest recente versie van de disclaimer van twirlteam-surprise.nl ten alle tijde op deze pagina.Sabine Zondag, Pijnacker